Rezervoari za H2SO4 Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća primena je u hemijskoj industriji koristi se prilikom rastvaranja raznih supstanci, zatim za dobijanje veštačkog đubriva, proizvodnju: hlorovodonika, rafinisanog ulja,mineralnih boja, deterdženata, u tekstilnoj industriji, prilikom proizvodnje lekova, za proizvodnju eksploziva, u metalurgiji ,sredstava za pranje eksploziva,punjenje akumulatora, rafinaciju mineralnih ulja,kao dehidrataciono sredstvo,pri organskim procesima: nitrovanju, esterifikaciji, sulfo – niranju, metalurgiji i galvanotehnici…

Rezervoari za sumpornu kiselinu

se rade od PEHD-a koji je otporan na hemijske i mehaničke uticaje kiseline. Projektovanje i izrada plastičnih rezervoara sa duplim zidom vrši se na osnovu evropskog standarda EN 12573-2:2000. Rezervoari za H2SO4 se u slučajevima kada je u pitanju veća zapremina izrađuju sa duplim zidom ili sa tankvanama.

Kod rezervoara sa duplim zidom unutrašnji zid rezervoara služi za skladištenje kiseline. Spoljašnji zid ima ulogu da spreči izlivanje kiseline u sredinu ukoliko dođe do oštećenja unutrašnjeg zida. Radi dodatne sigurnosti moguće je izraditi tankvane. Tankvana ima istu ulogu kao spoljašnji zid – prihvatanje kiseline.

Rezervoari za H2SO4

Prednosti rezervoara za sumpornu kiselinu od PEHD-a :

– rezervoari od plastike su otporni na koroziju,

–  imaju duži radni vek

– niži troškovi postrojenja i instaliranja

– manja potreba za održavanjem

– lakoća konstrukcije i popravka

– otporan na fizička oštećenja i udarce

– električna neprovodljivost

– dobre karakteristike termičke izolacije

Prilikom izrade i proračuna vezanih za rezervoare za sladištenje H2SO4 sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine.

Materijal od koga se vrši izrada rezervoara za skladištenje H2SO4 je PEHD. On ne odaje niti upija mirise tako da je u potpunosti bezbedan za upotrebu. Rezervoari za H2SO4 su jednostavni za manipulaciju odnosno montažu. UV stabilan je – otporan na Suncevo zračenje. Struktura materijala je takva da se ne menja ni nakon dugog perioda upotreba, vek trajanja rezervoara preko 50 godina.

U tabela su prikazane standardne dimenzija rezervoara. Ukoliko je potrebno pored predloženih moguće su i druge dimenzije rezervoara.

Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1300
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
5000 Ø2000 1600
6000 Ø1600 3000
7000 Ø2000 2250
8000 Ø2400 1770
9000 Ø2400 2000
10000 Ø2400 2200
15000 Ø2400 3350
15000 Ø3000 2120
20000 Ø2400 4430
20000 Ø3000 2830
25000 Ø2400 5540
25000 Ø3000 3600
30000 Ø3000 4250
40000 Ø3000 5660
50000 Ø3000 7080