Prečistači otpadnih voda - sistemi za prečišćavanje otpadnih voda
699
post-template-default,single,single-post,postid-699,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Prečistači otpadnih voda – prečišćavanje otpadnih voda

Sistem za preciscavanje otpadne vode

Prečistači otpadnih voda – prečišćavanje otpadnih voda

Prečistači otpadnih voda – SBR sistemi

Prečistači otpadnih voda – Kroz istoriju težnja čoveka je bila unapređenje načina života i životnog stila što je posledično dovelo do negativnih uticaja na okolinu i svoje životno okruženje.

Svaka vrsta zagađenja koje se emituje dospeva do podzemnih voda, reka, jezera i mora predstavlja globalni problem. Zagađene vode se slivaju u površinske i podzemne vodene tokove.

Da bi se izvršila filtracija vode od najvećeg značaja je dostupnost kiseonika. Reke vrše prirodno prečišćavanje vode usled delovanja stena i kamenja koje se nalazi u koritu. Na ovaj način dobija se kiseonik neophodan za njenu filtraciju. Ovaj primer prirodne saradnje u procesu prečišćavanja daje kristalno čistu vodu.

Sistem za prečišćavanje otpadne vode

Prečistači otpadnih voda – rezervoar sa opremom

Naša firma JOMA PLAST je sa svojim partnerom firmom Klärtechnik Reinhardt GmbH iz Nemačke razvila idealan male kompozitnte sisteme za tretiranje otpadnih voda – prečistač otpadnih voda od 4 do 50 ES (ekvivalent stanovnika). Pored malih kompaktnih sistema naša firma takođe može da ponudi i veće sisteme za prečišćavanje otpadnih voda za veći broj stanovnika za hotele, naselja, stambene zgrade od 50 ES do 2 000 ES.

Prečistači otpadnih voda imaju za cilj da što potpunije uklone materije tj. zagađivače iz otpadne vode, primenom jednog ili više procesa obrade. JP KLAERMAX – IDEAL prečistači otpadnih voda daje na izlazu kristalno čistu vodu sa 99% čistoće. U toku procesa obrade otpadnih voda, nastaje određena količina mulja, koja se takođe mora tretirati određenim postupcima.

Prečistači otpadnih voda (biološke septičke jame) prednosti u odnosu na klasične septičke jame su:

Uređaj za prečišćavanje otpadne vode

Uredjaj za preciscavanje otpadne vode

 • Visoki stepen prečišćavanja – na izlazu iz sistema se dobija kristalno čista voda koja se može koristiti za drenažu, navodnjavanje, bezbedno je za ispuštanje u vodene tokove…
 • Uklanjanje mulja se vrši jednom u periodu od 1 – 3 godine, što predstavlja veliku uštedu u odnosu na klasične septičke jame koje se moraju prazniti više puta godišnje.
 • Nikakvi mirisi nisu prisutni u zoni rada sistema za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Male dimenzije
 • Mali investicioni i operativni troškovi
 • Potpuno automatski rad postrojenja
 • Maksimalna sigurnost pri radu

Prečistači otpadnih voda – opis rada sistema

Postrojenje radi na principu aktivnog mulja. Zagađivači se uklanjaju iz otpadnih voda usled biodegradacije organske materije koju vrše mikroorganizmi i koji pretvaraju organsku materiju u biomasu. Aktivnost mikroorganizama se održava dodavanjem kiseonika pomoću kompresora u toku aeracije(faza rada uređaja). Ostatak  mulja koji se dobija tokom procesa prečišćavanja se skladišti unutar rezervoara ili u odvojenu komoru – rezervoar za mulj.

Glavne karakteristike JP KLAERMAX – IDEAL postrojenja za prečišćavanje su :

 • Upotreba jednog rezervoara za proces prečišćavanja
 • Jednodnevni ciklus SBR rada.

Trajanje SBR ciklusa(ciklusa rada) iznosi 24 sata tj. jedan SBR ciklus dnevno. Prečistači otpadnih voda pokrivaju prosečnu dnevnu aktivnost porodice ili poslovne organizacije. Faza sedimentacije odnosno mirovanja se vrši u kasnim večernjim satima kada se očekuje smanjeni priliv otpadne vode (noću) tj kada je najmanji priliv otpadnih voda.

Data tabela predstavlja potrebnu zapreminu rezervoara prema broju stanovnika:

Broj stanovnika Zapremina rezervoara Mogućnost ugradnje rezervoara Dimenzije vertikalnog rezervoara – mm Dimenzije horizontalnog rezervoara – mm
Vertikalni Horizontalni
4 2 000l o o Ø1300×1510 Ø1000×2540
6 3 000l o o Ø1600×1500 Ø1200×2670
8 4 000l o o Ø1600×2000 Ø1300×3030
10 5 000l o o Ø2000×1600 Ø1300×3780
12 6 000l x o x Ø1600×3000
14 6 500l x o x Ø1600×3250
16 7 500l x o x Ø1600×3750
18 8 500l x o x Ø1600×4250
20 9 000l x o x Ø1600×4500
22 10 000l x o x Ø1600×5000
24 11 000l x o x Ø1600×5500
26 12 000l x o x Ø1600×6000
28 13 000l x o x Ø2000×4140
30 14 000l x o x Ø2000×4460
32 14 500l x o x Ø2000×4620
34 15 500l x o x Ø2000×4940
36 16 500l x o x Ø2000×5250
38 17 500l x o x Ø2000×5570
40 18 000l x o x Ø2000×5730
42 19 000l x o x Ø2000×6050
44 20 000l x o x Ø2000×6370
46 21 000l x o x Ø2400×4650
48 22 000l x o x Ø2400×4865
50 23 000l x o x Ø2400×5100

Faze rada SBR sistema za prečišćavanje otpadnih voda – prečistači otpadnih voda

 1. Ulivanje otpadne vode u biološku septičku jamu – otpadna voda se uliva, i slobodno ulazi u rezervoar kroz cev za ujednačeni tok. Veličina ulazne cevi je u skladu sa postojećim cevima koje su instalirane na objektu(kuća,hotel…).
 1. Aeracija – tokom procesa aeracije, intenzivirano je dovođenje kiseonika putem kontrolne table. Dovođenje kiseonika – aeracija se vrši naizmenično sa fazom mirovanja, kako bi se podržao biološki process,vreme trajanja faze aeracije je 5 minuta.
  AeracijaAerator

Difuzori
Turbulencija izazvana podizanjem mehurića kiseonika meša sadržaj unutar rezervoara i rastvara organske materije. Zagađivači su uklonjeni iz otpadnih voda usled aerobne biodegradacije organske materije pri čemu ga plutajući mikroorganizmi  troše i pretvaraju u biomasu.

3. Sedimentacija – se vrši u kasnim večernjim satima kada se očekuje smanjeni priliv otpadne vode (noću) tj kada  je priliv otpadnih voda najmanji.

4. Ispust tretirane vode – nakon 75 minuta od završetka faze sedimentacije, tretirana voda se ispumpava iz rezervoara, kroz sistem.

5. Odlaganja mulja – tretiranje mulja – ukoliko postoji posebna komora ili rezervoar sedimentovani ostatak mulja se ispumpava u njih. Skladište za mulj se može nalaziti u samom rezervoaru ili izvan rezervoara. Nakon punjenja rezervoara za mulj, mešavina vode i mulja se smešta na površinu prethodno zgusnutog mulja . Višak vode se reciklira kroz kanalizaciju u procesu za tretman otpadnih voda. Preostali mulj se dalje stvrdnjava (zgrušava).Alternativno, ako u samom rezervoaru ne postoji skladište za mulj, onda se preporučuje uklanjanje dela sadržaja iz rezervoara – kada je zapremina mulja(SV) veća od SV30 > 700mg / l(prilikom vađenja uzorka iz rezervoara nakon 30minuta ukoliko je zapremina mulja veća od 700mg po litri potrebno je izvršiti  uklanjanje mulja).

Sertifikati i labaratorijski izveštaji

Analiza prečišćene vode na Nemačkim institutima pokazuje da je voda koja se dobija na izlazu iz sistema visokog kvaliteta i da može da se koristi za zalivanje bašte, navodnjavanje, ispuštanje u reka, jezera, mora, kanale…

Prečišćavanje otpadne vode

CE oznaka


Prečišćavanje otpadne vode

PIA rezultati