Prečistači otpadnih voda – prečišćavanje otpadnih voda

Prečistači otpadnih voda – Kroz istoriju težnja čoveka je bila unapređenje načina života i životnog stila što je posledično dovelo do negativnih uticaja na okolinu i svoje životno okruženje. Svaka vrsta zagađenja koje se emituje dospeva do podzemnih voda, reka, jezera i mora predstavlja globalni problem. Zagađene vode se slivaju u površinske i podzemne vodene tokove. Da bi se izvršila filtracija vode od najvećeg značaja je dostupnost kiseonika. Reke vrše prirodno prečišćavanje vode usled delovanja stena i kamenja koje se nalazi u koritu. Na ovaj način dobija se kiseonik neophodan za njenu filtraciju. Ovaj primer prirodne saradnje u procesu prečišćavanja daje kristalno čistu vodu.

Naša firma JOMA PLAST je sa svojim partnerom firmom Klärtechnik Reinhardt GmbH iz Nemačke razvila male kompozitne sisteme za tretiranje otpadnih voda – prečistač otpadnih voda od 4 do 50 ES (ekvivalent stanovnika).

Prečistači otpadnih voda imaju za cilj da što potpunije uklone materije tj. zagađivače iz otpadne vode, primenom jednog ili više procesa obrade. JP KLAERMAX – IDEAL prečistači otpadnih voda daje na izlazu kristalno čistu vodu sa 99% čistoće. U toku procesa obrade otpadnih voda, nastaje određena količina mulja, koja se takođe mora tretirati određenim postupcima.

Prednosti u odnosu na septičke jame su:

 • Visoki stepen prečišćavanja – na izlazu iz sistema se dobija kristalno čista voda koja se može koristiti za drenažu, navodnjavanje, bezbedno je za ispuštanje u vodene tokove…
 • Uklanjanje mulja se vrši jednom u periodu od 1 – 3 godine, što predstavlja veliku uštedu u odnosu na klasične septičke jame koje se moraju prazniti više puta godišnje.
 • Nikakvi mirisi nisu prisutni u zoni rada sistema za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Male dimenzije
 • Mali investicioni i operativni troškovi
 • Potpuno automatski rad postrojenja
 • Maksimalna sigurnost pri radu
Kontrolna tabla i kompresor

Opis rada prečistača otpadnih voda

Postrojenje radi na principu aktivnog mulja. Zagađivači se uklanjaju iz otpadnih voda usled biodegradacije organske materije koju vrše mikroorganizmi i koji pretvaraju organsku materiju u biomasu. Aktivnost mikroorganizama se održava dodavanjem kiseonika pomoću kompresora u toku aeracije(faza rada uređaja). Ostatak mulja koji se dobija tokom procesa prečišćavanja se skladišti unutar rezervoara ili u odvojenu komoru – rezervoar za mulj.

Sistem za prečišćavanje otpadne vode

Karakteristike JP KLAERMAX – IDEAL prečistača:

 • Upotreba jednog rezervoara za proces prečišćavanja
 • Jednodnevni ciklus SBR rada.

Trajanje SBR ciklusa(ciklusa rada) iznosi 24 sata tj. jedan SBR ciklus dnevno. Prečistači otpadnih voda pokrivaju prosečnu dnevnu aktivnost porodice ili poslovne organizacije. Faza sedimentacije odnosno mirovanja se vrši u kasnim večernjim satima kada se očekuje smanjeni priliv otpadne vode (noću) tj kada je najmanji priliv otpadnih voda.

Data tabela predstavlja potrebnu zapreminu rezervoara prema broju stanovnika:

Broj stanovnikaZapremina rezervoaraMogućnost ugradnje rezervoaraDimenzije vertikalnog rezervoara – mmDimenzije horizontalnog rezervoara – mm
VertikalniHorizontalni
42 000looØ1300×1510Ø1000×2540
63 000looØ1600×1500Ø1200×2670
84 000looØ1600×2000Ø1300×3030
105 000looØ2000×1600Ø1300×3780
126 000lxoxØ1600×3000
146 500lxoxØ1600×3250
167 500lxoxØ1600×3750
188 500lxoxØ1600×4250
209 000lxoxØ1600×4500
2210 000lxoxØ1600×5000
2411 000lxoxØ1600×5500
2612 000lxoxØ1600×6000
2813 000lxoxØ2000×4140
3014 000lxoxØ2000×4460
3214 500lxoxØ2000×4620
3415 500lxoxØ2000×4940
3616 500lxoxØ2000×5250
3817 500lxoxØ2000×5570
4018 000lxoxØ2000×5730
4219 000lxoxØ2000×6050
4420 000lxoxØ2000×6370
4621 000lxoxØ2400×4650
4822 000lxoxØ2400×4865
5023 000lxoxØ2400×5100

Faze rada prečistača otpadnih voda

 1. Ulivanje otpadne vode u biološku septičku jamu – otpadna voda se uliva, i slobodno ulazi u rezervoar kroz cev za ujednačeni tok. Veličina ulazne cevi je u skladu sa postojećim cevima koje su instalirane na objektu(kuća,hotel…).
 2. Aeracija – tokom procesa aeracije, intenzivirano je dovođenje kiseonika putem kontrolne table. Dovođenje kiseonika – aeracija se vrši naizmenično sa fazom mirovanja, kako bi se podržao biološki proces,vreme trajanja faze aeracije je 5 minuta.Turbulencija izazvana podizanjem mehurića kiseonika meša sadržaj unutar rezervoara i rastvara organske materije. Zagađivači su uklonjeni iz otpadnih voda usled aerobne biodegradacije organske materije pri čemu ga plutajući mikroorganizmi troše i pretvaraju u biomasu.
 3. Sedimentacija – se vrši u kasnim večernjim satima kada se očekuje smanjeni priliv otpadne vode (noću) tj kada je priliv otpadnih voda najmanji.
 4. Ispust tretirane vode – nakon 75 minuta od završetka faze sedimentacije, tretirana voda se ispumpava iz rezervoara, kroz sistem.
 5. Odlaganja mulja – tretiranje mulja – ukoliko postoji posebna komora ili rezervoar sedimentovani ostatak mulja se ispumpava u njih. Skladište za mulj se može nalaziti u samom rezervoaru ili izvan rezervoara. Nakon punjenja rezervoara za mulj, mešavina vode i mulja se smešta na površinu prethodno zgusnutog mulja . Višak vode se reciklira kroz kanalizaciju u procesu za tretman otpadnih voda. Preostali mulj se dalje stvrdnjava (zgrušava).Alternativno, ako u samom rezervoaru ne postoji skladište za mulj, onda se preporučuje uklanjanje dela sadržaja iz rezervoara – kada je zapremina mulja(SV) veća od SV30 > 700mg / l(prilikom vađenja uzorka iz rezervoara nakon 30minuta ukoliko je zapremina mulja veća od 700mg po litri potrebno je izvršiti uklanjanje mulja).

Sertifikati i laboratorijski izveštaji

Analiza prečišćene vode na Nemačkim institutima pokazuje da je voda koja se dobija na izlazu iz sistema visokog kvaliteta i da može da se koristi za zalivanje bašte, navodnjavanje, ispuštanje u reke, jezera, mora, kanale…

Prečišćavanje otpadne vode
Prečišćavanje otpadne vode

Slični proizvodi:

2021-04-16T09:42:07+01:00
Go to Top