Rezervoari za H2S04 – sumpornu kiselinu

Rezervoari za H2SO4

Rezervoari za H2SO4

Rezervoari za H2SO4 Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća primena je u hemijskoj industriji koristi se prilikom rastvaranja raznih supstanci, zatim za dobijanje veštačkog đubriva, proizvodnju: hlorovodonika, rafinisanog ulja,mineralnih boja, deterdženata, u tekstilnoj industriji, prilikom proizvodnje lekova, za proizvodnju eksploziva, u metalurgiji ,sredstava za pranje eksploziva,punjenje akumulatora, rafinaciju mineralnih ulja,kao dehidrataciono sredstvo,pri organskim procesima: nitrovanju, esterifikaciji, sulfo – niranju, metalurgiji i galvanotehnici…

Rezervoari za sumpornu kiselinu

se rade od PEHD-a koji je otporan na hemijske i mehaničke uticaje kiseline. Projektovanje i izrada plastičnih rezervoara sa duplim zidom vrši se na osnovu evropskog standarda EN 12573-2:2000. Rezervoari za H2SO4 se u slučajevima kada je u pitanju veća zapremina izrađuju sa duplim zidom ili sa tankvanama.

Kod rezervoara sa duplim zidom unutrašnji zid rezervoara služi za skladištenje kiseline. Spoljašnji zid ima ulogu da spreči izlivanje kiseline u sredinu ukoliko dođe do oštećenja unutrašnjeg zida. Radi dodatne sigurnosti moguće je izraditi tankvane. Tankvana ima istu ulogu kao spoljašnji zid – prihvatanje kiseline.

Prednosti rezervoara za sumpornu kiselinu od PEHD-a :

rezervoari od plastike su otporni na koroziju,

–  imaju duži radni vek

– niži troškovi postrojenja i instaliranja

 – manja potreba za održavanjem

 – lakoća konstrukcije i popravka

– otporan na fizička oštećenja i udarce

– električna neprovodljivost

 – dobre karakteristike termičke izolacije

Prilikom izrade i proračuna vezanih za rezervoare za sladištenje H2SO4 sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine.

U tabela su prikazane standardne dimenzija rezervoara. Ukoliko je potrebno pored predloženih moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V(zapremina)R(prečnik)H(visina)
250600900
5008001000
1 00010001300
1 50012001330
2 00013001510
2 50016001250
3 00016001500
4 00016002000
5 00016002500
5 00020001600
6 00016003000
7 00020002250
8 00024001770
9 00024002000
10 00024002200
15 00024003350
15 00030002120
20 00024004430
20 00030002830
25 00024005540
25 00030003600
30 00030004250
40 00030005660
50 00030007080

Materijal od koga se vrši izrada rezervoara za skladištenje H2SO4 je PEHD. On ne odaje niti upija mirise tako da je u potpunosti bezbedan za upotrebu. Rezervoari za H2SO4 su jednostavni za manipulaciju odnosno montažu. UV stabilan je – otporan na Suncevo zračenje. Struktura materijala je takva da se ne menja ni nakon dugog perioda upotreba, vek trajanja rezervoara preko 50 godina.