Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari imaju široku primenu. Najčešće se koriste u domaćinstvima i industriji. Koriste se za skadištenja vode, hemikalija, ali i za fekalne ili tehničke vode. U našoj ponudi imamo plastične rezervoare u standardnim dimenzijama i oblicima, kapaciteta od 250 lit. do 50.000 lit. Za svaki rezervoar na osnovu zahteva korisnika u pogledu dimenzija, zapremine i namene rezervoara vrši se proračun i dimenzionisanje.

Materijal za izradu vertikalnih rezervoara je takav da ne ispušta niti upija mirise, boju ili ukuse u sebe od fluida koji se nalazi u njima. Istovremeno ne prenose ništa na sadržaj koji se u njima nalazi. Nakon upotrebe lako se čiste nakon čega mogu imati drugačiju primenu od prvobitne. Rezervoari se mogu raditi osim u crnoj boji u boji po želji kupca (plava,bela,zelena…)

Podela vertikalnih rezervoara:

  1. Otvorenog tipa – plastične kace ( sa i bez poklopca)
  2. Zatvorenog tipa – rezervoari sa hermetički zavarenim poklopcem i revizionim otvorom

Vertikalni otvoreni plastični rezervoariplastične kace sa i bez poklopca su idealni za različite primene u poljoprivredne svrhe, za skladištenje vode, komine, stočne hrane… Tip materijala plastičnog rezervoara zavisi od supstance koja se skladišti. Polietilen i polipropilen su otporni na većinu hemijskih supstanci, kiselina i baza.

Vertikalni rezervoari od PEHD-a su postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.

Karakteristike rezervoara:

Rezervoari poseduju blago konusan poklopac, na ovaj način se vrši dodatno ojačanje poklopca. U slučaju da se na poklopcu rezervoara nalazi određeni teret u vidu mešača, pumpe ili slično poklopac se ojačava sa ukrućenjima.

Vertikalni plastični rezervoari su prvenstveno namenjeni za nadzemnu upotrebu. Međutim kada su u pitanju male zapremine vertikalnih rezervoara do 5 000l i oni se mogu ukopati u zemlju ukoliko je to potrebno zbog uštede prostora ili slično. Površina na kojoj će se nalaziti rezervoar može biti: zemlja, beton, pesak, asfalt ili slična tvrda podloga. Bitno je samo da podloga mora biti ravna bez neravnina odnosno ispod rezervoara ne sme biti oštrih predmeta koji mogu oštetiti rezervoar kada je napunjen.

V(zapremina)R(prečnik)H(visina) 

vertikalni-plasticni-rezervoari-skica

Plastični rezervoari

250600900
5008001000
1 00010001300
1 50012001330
2 00013001510
2 50016001250
3 00016001500
4 00016002000
5 00016002500
5 00020001600
6 00016003000
7 00020002250
8 00024001770
9 00024002000
10 00024002200
15 00024003350
15 00030002120
20 00024004430
20 00030002830
25 00024005540
25 00030003600
30 00030004250
40 00030005660
50 00030007080

Vertikalni plastični rezervoari – namena:

Oprema

Rezervoari na sebi standardno sadrže priključke po zahtevu kupca i revizioni otvor(ukoliko su zatvorenog tipa). Po zahtevu kupca moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, mlaznica, uški za prenos, stopa, nivokaza, plovka, nosača za pumpe, miksere i slično.

Vertikalni plastični rezervoari – primena 

jednostavni za transport i manipulaciju. Rade se od polietilena visoke gustine. Plastični rezervoari za vodu su hemijski inertni, svojim sastavom ne utiče na kvalitet vode, ne resorbuju i ne odaju mirise i ukuse. Tačnije ne vrše nikakvu razmenu supstanci sa vodom.U slučaju kada je potrebno vodu transportovati od izvora do svog doma ili obradive površine koju treba navodnjavati mogu se koristiti cisterne za vodu.

vino je proizvod sa tradicijom dugom preko 8 000godina. Predstavlja piće koje se odnosi na prefinjenost, eleganciju i istančan ukus. Vino se dobija pomoću alkoholne fermentacije grožđa, kljuka ili šire od grožđa. Trajanje fermentacije je obično nekoliko nedelja nakon čega se vino skladišti u rezervoare ili bačve za vino.imaju važnu ulogu u procesu proizvodnje, skladištenja i dobijanja kvalitetnog vina. Naša firma se bavi izradom rezervoara za skladištenje vina. Plastični rezervoari su dosta jeftiniji od prohromskih ili rezervoara urađenih od sličnih materijala.

Rezervoari za naftu i gorivo se rade od PEHD-a, materijala koje je bezbedan za upotrebu i skladištenje ovakvih i sličnih medijuma. Materijal je sa ekološke strane „čist“, odlikuje ih mala težina i jednostavna montažu. Može da se kaže da skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalne rezervoare. Osim za skladištenje nafte mogu se koristiti i za lož ulje, gorivo ili biodizel. Radni vek upotrebe rezervoara urađenih od PEHD-a proračunski iznosi preko 50 godina.

Demineralizovana demi voda je mehanički i hemijski čista voda. Dobija se tehnološkim postupkom kojim se postiže najveći mogući kvalitet dobijene vode. Predstavlja proces uklanjanja svih odnosno velike većine rastvorenih soli iz vode.Demi voda se odlikuje izuzetnom čistoćom kako na teške metale tako i na ostale primese. Vodu koju dobijamo nazivamo ultra čistom vodom u hemijskom smislu. To nisu prirodne vode vec dobijene nekom od metoda: destilacija, reversna osmoza ili pomoću kolona sa smolama.

Hlorovodonična kiselina, sona kiselina (molekulska formula – HCl ) je kiselina koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi. Voda u ovom jedinjenju služi kao rastvarač za ovaj gas. U osnovi HCL je jaka neorganska kiselina, bezbojne ili svetložute boje, pušljiva tečnost, otrovna i vrlo korozivna. Hlorovodonična kiselina je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina. Koristi se za nagrizanje i čišćenje metala. U hemijskoj industriji se koristi za dobijanje različith hlorida, u industriji boja, prehrambenoj industriji, dobijanju masnih kiselina, za dobijanje aluminijum-oksida…

Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća primena je u hemijskoj industriji koristi se prilikom rastvaranja raznih supstanci, zatim za dobijanje veštačkog đubriva, proizvodnju: hlorovodonika, rafinisanog ulja,mineralnih boja, deterdženata, u tekstilnoj industriji, prilikom proizvodnje lekova, za proizvodnju eksploziva, u metalurgiji ,sredstava za pranje eksploziva,punjenje akumulatora, rafinaciju mineralnih ulja,kao dehidrataciono sredstvo,pri organskim procesima: nitrovanju, esterifikaciji, sulfo – niranju, metalurgiji i galvanotehnici…